نوعی از روایت با یک نام محلی

نقل یک رویداد یا یک مجموعه رویداد بدون اتصال تمام اجزا و بدون پیوند بند بند رویدادها با یک منظور اساسا کاربردش گرم کردن محفل بوده و نیازمند عنصر دهان گرم و عنصر حسن محضر است ... این نوع از روایت به به دلیل استفاده متداوم و متناوب عبارت "بعدش" (به معنای سپس) در نقل شفاهی رویدادها قابل نامگذاری به نوع روایت "بعدش بعدش" است.

/ 0 نظر / 11 بازدید