33b- خارجی . شب . مدرسه جنگزده ها

شورولت به رانندگی بهرام وارد مدرسه می شود ... همه اهالی مدرسه دور یک دیگ که بر روی آتش قرار داده شده حلقه زده اند ... خانواده گلکار نیز دور دیگ هستند ... بهروز همانند یک بیمار که دوران نقاهت را سپری می کند با کمک بهرام و با همان چهره کبود و کتک خورده و با لباس های گل و گشاد و عاریه که از بهرام گرفته از ماشین پیاده می شود و همراه با منیژه می ایستند و پختن مربا را از دور تماشا می کنند ... محترم میان داری می کند و مبصری ... احترام در حال هم زدن مربا است و هر که هم می زند همه یک صلوات می فرستند و بعد نوبت افتخار می شود و نفر بعدی منیره است

بهروز : منیژه اونا دارن مربا می پزن

منیژه : دلت مربا می خواد ؟

بهروز : منیژه اونا صف بستن برای هم زدن مربا ... که تبرکه ... که حاجت می ده ... که هر گلبرگش از ته قلب تمیز شده ( گریه اش می گیرد و تو گریه ای حرف می زند ) منیژه من یه حاجت دارم  ... که حاجت دارم ...

منیژه : چه حاجتی ؟ ...که  اون نامردایی که زدنت دستگیر شن و در پنجه ی قانون اسیر شن

بهروز ( با حالت مصمم ) : منیژه برو برام از یکی یه نوبت بگیر ( سعی می کند سرپا باشد ) داداش ولم کن

منیژه می دود به سمت صف مارپیچی که دور دیگ تشکیل شده ... صفی سوا برای مردان و صفی سوا برای زنان ... صف هر دو مارپیچ است ... منیژه سراغ سیما و شهناز می رود

منیژه : اجازه می دین ما جای شما هم بزنیم

سیما و شهناز با تعجب او را نگاه می کنند

سیما : منیژه جون این مربا مربای برگ گله ... حلیم که نیس سه هزار بار بشه هم زدش ... هر کسی یه کوچولو می تونه هم بزنه

منیژه : شهناز جون خواهش می کنم

شهناز : منیژه جون تو که خودت می دونی من خودم چقدر حاجت دارم

منیژه مهناز را نگاه می کند ... مهناز با تاثر او را نگاه می کند ... منیژه با چشم اشکی جلو می آید

منیژه : تو به من نوبتتو می دی ؟ ... صف خیلی طولانیه ممکنه به ما نرسه

مهناز : بیا هم بزن

همه خانواده با تعجب او را نگاه می کند ... منیژه می دود به سمت بهروز ... امیر و پسرها و مردها می روند کمک بهروز ... زیر بغل او را می گیرند ... بهروز از درد ناله ای می کند

بهروز : آآآآآآآآآخ ... خودم میام ... می خوام رو پای خودم وای سم ... ولم کنین

دست بقیه را پس می زند و در معیت آنها به سمت دیگ می رود و پارو را به دستش می دهند و پای دیگ می ایستد و منیژه کمک می کند بیا را در دستش محکم کند ... بهروز شروع به هم زدن می کند و آهسته این کار را می کند

بهروز : ( زیر لب ) : خدایا به حق همه ی رزمنده ها ... یه کاری کن که من و همه معتادا ترک کنن ... همه شون خوب شن ... همه مون خوب شیم ... خدایا خودت سبب ساز شو ...

بهروز هم می زند و پارو را به دست دیگری می دهد ... جمعیت صلوات می فرستد و نوبت به بعدی می رسد و کار هم زدن به روال عادی ادامه می یابد ...

**********************************

/ 0 نظر / 2 بازدید