ی عبوری می خاد

این شمایید که عبوری ها را می نویسید ... یعنی این شمایید که باید عبوری ها را بنویسد ... این توانایی، دانستن چیزی به مانند تدوین می خواهد. مثل تدوین فیلم یا تدوین جمله ها ...

/ 0 نظر / 34 بازدید