روز سوم ماه رمضان

سکانس دو  از قسمت پانزده

2- داخلی . شب . اتاق بهرام

امیر و بهرام و افتخار و منیره و مادربزرگ در اتاق هستند ... همه خواب بوده اند و انگار از خواب پریده اند و تنها کسی که خواب است امیر است که بیدار نشده ... دستان مادربزرگ می لرزد و روی رختخواب نشسته است و صدای داد و هوارهای بیژن را می شنود که بر سر خانواده اش فریاد می کشد

صدای بیژن : همه تون زبون نفهمید  ... گفتم فردا دارم می رم ... زبون نفهم ها گفتم صبح اول وقت می رم... بگیرین خفه شین کپه کنین بخوابین ...

صداها ساکت می شود ... منیره  که در تکاپوی آوردن آب است می ایستد و از اینکه دعوا تمام شده روحیه می گیرد و خیره می شود ... افتخار به مادربزرگ با حالتی رقت انگیز توضیحی می دهد تا او را آرام کند ( چون مادربزرگ گفته که در صورت دعوایی جدید خواهد رفت ) همه دستپاچه هستند و از اینکه دعوا تمام شده خیره و خوشحال و شاکرند

افتخار : حاج خانوم این دعوا نبود ... خیلی کوتاه بود ... دعوا کوتاه نیست ... دعوا نبود

منیره : آره !!! ... نه !!! ... دعوا نبود ... درباره رفتن عمو بیژن دنبال کار خارج رفتن شهروز صحبت می کنن ... فقط تون صداشون بالاس ...

امیر : ( بیدار می شود و دستش را زیر چانه می گذارد ) آره بابا ... ماها خانوادگی بلندگو قورت دادیم

بهرام : آفرین ! ... دعوا نبود ... بیژن فردا باید بره دنبال قاچاقچی . داشت برای بچه هاش با تون بالا توضیح می داد که فردا می ره ... ( الکی می خندد تا فضا را شوخ کند ) به قول امیر ماها بلندگو قورت دادیم ... هاه هاه هاه

بهرام از اینکه الکی خندیده در لحظه ای مخفیانه احساس عذاب می کند ... مادربزرگ می خواهد آرام بگیرد و دوباره بخوابد که یکباره صدای فریاد بهزاد و مهناز شنیده می شود ... امیر از حجم جدید صدا بلند می شود می نشیند

صدای بهزاد : دیگه می خوام دور بردارم ... دیگه می خوام زبون داشته باشم ... دیر اومدم که دیر اومدم خوب کردم دیر اومدم ... ( خطاب به یک نفر دیگر/ مثلا محترم که تازه آمده  ) دارم می گم تو مسابقه پینگ پنگ شرکت واکمن برنده شدم به من می گه بیخود پینگ پنگ بازی می کنی ... این جواب منه ؟ ... ببین ! مهناز خانوم ! منم برای خودم محدوده های ممنوعه دارم

صدای مهناز : کی پرت کرده حرفای باسوادا رو یادت داده ... حقته داداشت بهت بگه آقا شیکه ...

صدای بهزاد : از تحقیر خسته شدم ... حالا نوبت توئه که تحقیر شی ... پس دهنتو ببند ! ( با نعره ) از تحقیر خسته شدم ...

امیر : عمو بهزاد مث اینکه واقعا از تحقیر خسته شده  وگرنه ساعت ساعت یک و ربع نصفه شب داد تو برنامه اینا نبود ... اینا روز داد می زدن  ... شب داد بزن نبودن !

افتخار : امیر راس می گه ... این یه حالت استثناییه

یکباره صدای محترم به جمع صداها افزوده و بر صدای بهزاد و مهناز غالب می شود

صدای محترم : آقای صدا کلفت ! بسه دیگه ! حال مامانو درک نمی کنی ... ساکت !!

صدای بهروز : اینا درک چه می دونن چیه ... خودشونن هم فهمیدن الکی شیکن ...

منیژه : تو دخالت نکن ... تو دخالت نکن ...

محترم : راس می گه تو دخالت نکن ... برین بخوابین ... وگرنه باهمه تون قطع رابطه می کنم

صدای همه خاموش می شود ... خانواده همه در حال گوش کردن بودند و مادربزرگ سخت به فکر رفته است ...امیر دراز می کشد و سعی می کند بخوابد ... محترم تو می آید و دم در می ایستد ... هوشنگ با پیژامه و معذب است

محترم : خوشتون اومد ساکتشون کردم ... اینطوری ساکت می کنن ... گفتم باهاتون قطع رابطه می کنم ...  بعله ! ... شب بخیر

محترم می رود و همه با تعجب آمدن و رفتن یکباره او را خیره می شوند ... مادربزرگ هنوز مبهوت است و نفسی عمیق می کشد لحظه ای رو به سمت ماشین بافتنی می کند

منیره : چیو نگاه می کنین ...

افتخار : حاج خانوم چیو نگاه می کنین ؟

مادربزرگ ( آهسته ) : فردا که خواستم برم خونه حشمت سادات این ماشین بافتنی رو هم با خودم می برم که اونجا بیکار نباشم ... اینم جمعش کنید ...

همه تا می خواهند حرف بزنند مادربزرگ می گوید : ادامه ندین ... و دراز می کشد ... و به سقف خیره می شود و دوباره زیر لب می گوید : ادامه ندین ...

**************************************

/ 0 نظر / 3 بازدید