مطالعات دل ... مطالبات عقل

 

در پاسخ آقای "شین" که یک هفته پیش کامنت گذاشته اند.

من از دلم می جوشد !

نگره ی " من از دلم می جوشد " غالبا تحت اعتباری که برای " دل " در عموم قائلند بدون درنگ نگره ی محترمی فرض می شود ... فیلمنامه ای که از دل می جوشد می تواند فیلمنامه خوبی باشد و می تواند فیلمنامه بدی باشد ... این بستگی به " صاحب دل " دارد.صاحب دل اگر دل صافی داشته باشد فیلمنامه اش "صاف" و اگر دل مغشوشی داشته باشد فیلمنامه اش " مغشوش" می شود. البته اینجا صاف به معنای "خوب" و "مغشوش به معنای "بد" است.

/ 0 نظر / 22 بازدید