از سری کژ و مژ ها ( جدی / فیلم جدی / آدم جدی / و ... )

 

فیلمی که از روی کوشش و بدون ریا و بر طریق حقیقت و در نهایت کمال و راستی درست شود یک فیلم جدی است. فیلم جدی لزوما فیلم های عصبی و یا پرخاشگر و یا فیلم های عبوس نیست. نگاه کژ و مژ به عبارت "جدی" و بیگانه شدن کاربرد عبارت "جدی" از معنای راستین آن باعث شد که حتی فیلم های جدی هزل هم جدی فرض نشود.   

...

اگر بناست از عبارات به عنوان اسم کوچک مفاهیم استفاده کنیم. طبیعتا باید به حقیقت معنای عبارات در زبان وفادار باشیم.

/ 0 نظر / 42 بازدید