حواس داستان

 

... افراد بارها در روایت گری هایشان به کوچه های نامربوط به مقصد و به کجراهه ها رفته اند و به درد "کجا بودیم؟" و  درد "داشتم چه می گفتم؟" افتاده اند ...

این که گفته شد تنها یکی از اشارات مربوط به مبحثی است که می شود آن را "حواس داستان" صدا زد.

...

/ 0 نظر / 36 بازدید