بسط داستان 2

....

در فاصله بین سر داستان و ته داستان رویدادهایی رخ می دهد که نه با روش "هر اتفاقی" که با روش "چه اتفاقی؟" باید پر شود ... پر کردن فاصله بین سر و ته داستان با "هر اتفاقی " همانند بنا کردن و به هم آوردن یک سازه ی ساختمانی با هر مصالحی - مثلا سنگ لاشه و نخاله - است ... واقعا باید دید که در میانه سر و ته داستان "چه اتفاقی؟" باید رخ دهد تا منطقا و به زیبایی از آن سر به این ته برسیم ...

....

پرسش شروعی شایسته تر است تا اقدام سریع  و مددجویی  از روش های هرکن پرکن و ریختن لاشه ها و نخاله های داستانی در آن میان !

....

/ 0 نظر / 34 بازدید