سکانس 16 قسمت بیست و یک

قسمت بیست و یک / 16- خارجی . شب . حیاط باغ

اهالی خانواده ( همه آنهایی که از تهران برگشتند : بهرام و افتخار و امیر و مادربزرگ و محترم و هوشنگ و رضا و مینا و بهزاد ) در حیاط هستند ... مادربزرگ و بهزاد مقابل استخر ایستاده اند و تلاش بچه ها برای وارد کردن کاروان به داخل باغ توسط بهرام و امیر و هوشنگ و رضا و مینا تماشا می کنند ... حلقه لاستیکی گل و باقی مانده اشیا و تخت و وسایلی که بهروز قبل از حرکت با احترام آنجا رها کرده بود هنوز آنجاست ... پیکان و فولکس و رنو در حیاط هستند ... محترم هم با حال بیحال ( متاثر از ترسی که برای آشتی در بیمارستان از خود بروز داد ) یک شلنگ آب در دست دارد و به پیکان آب می پاچد ... مادربزرگ چادر مشکی اش روی شانه اش قرار دارد و هنوز ساک سفری اش در دست است و کنار بهزاد ، بچه ها و باغ و وسایل را نگاه می کند ... روی سطح آب هنوز بطری های خالی شناور است ( رضا و امیر هر دو کبود هستند و لباس های پاره شان شسته و دوخته شده / لباس ها توسط مادرانشان در خانه خاله حشمت سادات شسته و دوخته می شود اما کبودی ها و زخم ها به اندازه یک روز فاصله مانده است ) بهزاد بی حوصله و پریشان از دوری مهناز است .

مادربزرگ: ( به بهزاد ) برو به این بچه ها کمک کن مادر من ... اینقدر بته مرده نباش  

بهزاد : مادر دلم می خواد شیرجه بزنم تو آب ... دلم می خواد شسته بشم ...دلم می خواد لجنای توی روحم شسته بشه ... ( رو به محترم ) محترم .... محترم منو هم خیس کن

محترم : برو ولم کن حال  ندارم ... خودت برو خودتو خیس کن

مادربزرگ قدمی به جلو می رود و با لبخند بچه ها را نگاه می کند ... در پس زمینه او بهزاد کتش را در می آورد و در تصمیم این است که توی آب بپرد یا نه ! ... مادربزرگ

امیر ( با هیجان ) : همین جا بود که منیژه خانوم دردش گرفته بود ... عمو بهروز یهو منو با گریه ... به امام هشتم با گریه ... منو بغل کرد و گفت : ( با صدای بهروز ) عمو ... امیر ... شوگولی پوگولی من ... من به همه عشق می ورزم ... عمو ... اگه بدونی چه لحظات سختی بر من گذشت

بهرام : بچه ها جای کاروانو خالی کنین ... که هلش بدیم سر جا خودش ... این لاستیک گلو هم دور نندازین ...  

مادربزرگ به سمت کاروان می رود که بچه ها آن را رها کرده اند و فعلا مشغول خالی کردن جای آن هستند ... افتخار متوجه حال مادربزرگ می شود و فهمیده که او دوست دارد داخل کاروان را دوباره ببیند افتخار به مادر بزرگ می پیوندد و هر دو به مقابل کاروان می رسند و مادربزرگ  چشمش به ضبطی می افتد که با آن پیش از رفتن صدا ضبط کرده بود و کنار ضبط یک نوار کاست است که نوار آن پاره شده و بعد تعمیر رها شذه است ( و قسمت چسب خورده هنوز بیرون است ) و  کنار آن هنوز وسایل چسباندن نوار پاره ( قیچی و نوار چسب و پیچ گوشتی کوچک و خودکار بیک هست / در صحنه های قبل جمع کردن نوار و بعد تعمیر نوار توسط احترام را دیده بودیم ) ... افتخار نوار را بر می دارد و به مادربزرگ نشان می دهد و سپس نوار را داخل ضبط می گذارد ... صدای مادربزرگ از ضبط شنیده می شود ... همه بچه ها و بهرام و محترم و هوشنگ با صدای مادربزرگ جلوی کاروان جمع می شوند و از درگاهی در کاروان مجموعه آنها دیده می شود که به شنیدن ایستاده اند و حین شنیدن بهزاد بالاخره تصمیمش را می گیرد و در پس زمینه آنها با لباس شیرجه ای با ارتفاع زیاد به میان استخر می زند و همه بر می گردند او ا نگاه می کنند ...

بهزاد : ( با فریاد ) الاخره شسته می شم یه روزی ... حالا می بینین 

*******************************

 

/ 0 نظر / 2 بازدید