انواع فیلم

 

" فیلم طبیعی "

 

مجری اخبار با فصاحت و سلاست و کاملا روان و مسلط متن منقح و پاکیزه را نه فقط از رو که گاهی از حفظ می خواند. اما در یک لحظه استحکام او با یک "تپق" در هم می ریزد و حالا از مجری رفتاری صد و هشتاد درجه خلاف وضع رسمی اش سر زده و اینجا جایی است که مخاطب آن را " طبیعی " اسم گذاری می کند.

............................

فیلم طبیعی هم یکی از انواع محبوب فیلم است. فیلم طبیعی عموما فیلمی محسوب می شود که بازیگران آن طبیعی بازی کنند. حرکات دوربین بدون مانورهای آنچنانی است و نورها  همان نورهایی است که در زندگی می بینیم و  از ابتدا دارای فیلمنامه ای ست که حاوی لحظات جذاب و ممتاز طبیعی باشد. این فیلم ها فیلمنامه های خودشان را دارند و کارگردانها برای ساخت این فیلم های مراقبت های بخصوصی از تکنیک و فرم فیلم انجام می دهند ... این فیلم ها بیشتر حاوی روابط انسانی است و نگاه به گوشه هایی معمول و آشنا و فراوان از روابط انسانها با هم و یا موقعیت ها دارد که هنوز راه به سینما پیدا نکرده ... چیزی که بیش از تبیین این نوع فیلم گفتنی است و هوس آدم را برای گفتن تشدید می کند بحث آسیب شناسی این نوع از فیلم است. آسیب شناسی بازی گری و فیلمنامه فیلم های طبیعی ... فیلم های طبیعی موجود بیشتر حاوی صحنه های تنش و دعوا هستند و کمتر حس های ریز و ظریف انسانی و یا فرصت های بصری ممتاز اما فراوان  که در زندگی وجود دارد را به نمایش می گذارند ... در این فیلم های شبه طبیعی معمولا بازیگران بیشتر با یک اجرای طبیعی از داد و فریاد سعی بر تکمیل کردن وجه طبیعی فیلم می کنند . دیگر رفتارهای بازیگری بازیگران این فیلم های شبه طبیعی ، نصفه نصفه حرف زدن و یا فراز و فرودهای بیجا وارد لحن و صوت ادای دیالوگ کردن و یا خونسرد و بدون و میمیک حرف زدن و یا حاوی " تپق" است ... فیلمنامه های این کارهای شبه طبیعی هم همین رویه را دارند ... بیشتر اوقات این فیلمنامه ها خونسردی را با طبیعی بودن اشتباه می گیرند ... و به همین دلیل وجود اسکلت داستانی و درام  در این کارها کم رخ می دهد و تعبیه لحظه های نمایشی حاوی فرصت های بصری و یا  دیالوگ های نغز و جذاب از قلم می افتد ... تماشاچی به هر حال طبیعی بودن را دوست دارد اما این" طبیعی بازی " و این طبیعی بودن ارزش و عمر فیلم را کاهش می دهد.

/ 0 نظر / 21 بازدید