پست قبلی را بخوانید

سلام

علی آقای مجد عزیز 

لطفا نشانی آن گفتگو را که به آن اشاره کرده ای را برایم ایمیل کن ... موضوع اگر آنچنان که می گویی صحت داشته باشد و ارتباطی به دخالت تنظیم تارنما نداشته باشد، طبعا "خطری" است .

تصدقت وممنون از نگرانی ات

هادی مقدم دوست 

/ 0 نظر / 2 بازدید