زرنگ بازی

مثابه - مثابه - مثابه -مثابه - مثابه - مثابه - مثابه - مثابه - مثابه - مثابه - مثابه - مثابه - مثابه - مثابه - مثابه - مثابه - مثابه - مثابه - مثابه - مثابه - مثابه - مثابه - مثابه - مثابه - مثابه - مثابه - مثابه - مثابه - مثابه - مثابه - مثابه - مثابه - مثابه - مثابه - مثابه - مثابه -

......

یکی از کلیدواژه ها در برخی از نوشته ها و یادداشت های سینمایی این کلمه  "مثابه " است. با آوردن این کلمه در وبلاگم شاید بتوانم جستجوهای سینمایی را به سوی خودم هدایت کنم.

/ 0 نظر / 28 بازدید