صرف فعل خوردن در ساعتی که گذشت

خوردم

- من خوردم اثر نداشت

- منم خریدم خوردم

- فکر کنم اخرین شامی بود که بیرون خوردم

- ضربه ای که خوردم یه واقعیت رو بهم نشون داد

- دردم این بود که از یارِ خودی گل خوردم

- زمستان سردی که روی اولین برفاش لیز خوردم

رفتم پای یخچال قرص 4 روز و شبم رو خوردم

- مصطفی لبخند به لب داشت و من خیلی جا خوردم

- زمین خوردم!

- سرما خوردم گلوم بدجوری درد می کنه.

- در طراحی به مشکلاتی خوردم

همین که چند مشت و لگد خوردم فرار کردم

خوردی

- اگه طوطی ات را به من فروخته بودی حالا افسوس نمی خوردی

- هر شب جمعه خون دل خوردی

- لگدی بهت میزنم که نفهمی از من خوردی

- چند بار شکست عشقی خوردی ؟

- دیشب شام چه خوردی؟

- به تقدیرم گره خوردی

- شیش و هشت میزنیا چیزی خوردی؟


ساعت یک بامداد شانزدهم آبان 1391

/ 0 نظر / 32 بازدید