فصل گفتگوی دو صاحب نظر در پس زمینه ی صحنه ای

یعنی به گمانم ایشان اگر گذشت نمی کند و یا توان گذشت ندارد یکی الزامات گذشت یعنی مقصد را ندارد. خب ایشان بگذرد به کجا ؟ وقتی مقصد ندارد چگونه بگذرد ؟  بگذرد که کجا را رسد؟ می ماند می ایستد بی واهمه ی تاخیر از رسیدن به هیچ مقصدی. دلی بی تاب شده بر مقصد است که میل عبور دارد. این مغناطیس مقصد است که می گذراند.

/ 0 نظر / 17 بازدید