درس های عبرت برای رسیدن به رسم نوشتن

اولین درس عبرت

بی حساب و کتاب

هادی مقدم دوست

کیفیت نوشتن به عنوان یک رفتار برایم کاملا شبیه است به هر رفتاری دیگر ... اینکه بخواهم مریضی را به خانه بیاورم و یا اینکه چند سطری چیز بنویسیم برایم خیلی فرق نمی کند که اگر فرق کند اساسا فرقش مربوط می شود به تفاوت میزان محاسبه و حساب و کتاب در رفتار ... یعنی اگر مریضم را با حساب و کتاب هایی بیشتر از نگارش یک داستان و یا فیلمنامه به خانه بیاورم آوردن آن مریض برایم بیشتر می ارزد تا نوشتن آن نوشته بی حساب و کتاب ... یک باور کژومژ در میان برخی وجود دارد که حساب و کتاب یعنی اصولا : "مرد رندی " ... که این البته تعریف نارس و کال و بیشتر مرتبط با نیم کره منفی تعبیر حساب و کتاب است ... و همین نیم کره لاکردار چنان آبرویی از تعبیر "حساب و کتاب " برده است که حتی در امر ذاتا اندیشمندانه ای مانند نوشتن فضیلت کاذبی به نام نوشتن بی حساب و کتاب ( و یا از روی دل )  اختراع می شود و در ادامه  باعث وضعی می شود که هر نوشته‌ی بی حساب و کتابی خود را کاملا کمال یافته و کافی و محق فرض کند و این نه بخاطر آن است که آن اثر اثری درخور و یا عمیق است بلکه صرفا بی حساب و کتاب نوشته شده است! ...  "درنگ" رکن اساسی حساب و کتاب است که گاهی رفتار افراد تهی از آن درنگ است و بیشتر به جای یک اجرای کنشمندانه و محاسبه شده نوعی واکنش آنی است که این قبیل اعمال غیرفکورانه خوراک اصلی بررسی های دلخواه روانشناسان رفتارگراست ... شکل گیری برخی از آثار هنری هم بر همین پایه است یعنی صاحب اثر بیشتر مفعول است تا فاعل مستقل ... صاحب اثر در این حالت فقط دستگاه واسطه ای که به علت مفعول واقع شدن بی درنگ اقدام به عکس العمل و ترشح هنری می کند ... درست مانند یک رفتار و یا عکس العمل بدون ورزیدگی محاسباتی در سطح زندگی ... برای اثبات وجه ایجابی حساب و کتاب بیشتر از این حد دست به دامن شکل کلامی استدلال نمی شوم و روایتی را به عنوان شاهد مثال در ناپسندی بی حساب و کتابی تقدیم می کنم ... به گمانم نوشتن بی حساب و کتاب هم به اندازه رفتارهای بی حساب و کتاب آدم های توی این روایت که در زیر می آید می تواند منزجر کننده باشد.

×××××××××××××××××××××

روزی که وقت ترخیص مریض ما از بیمارستان بود هوا بارانی بود و مریض ما نباید در معرض باد و سرما قرار می گرفت و با تاکید زیاد پرستاران باید سر ساعتی مقرر اتاق را تخلیه می کردیم ... برنامه ریزی من برای بیرون بردن این مریض از اتاق به تعیین چند "کار" احتیاج داشت که باید آنها را با "زمان" محدودی که داشتم برنامه ریزی می کردم وسپس ترتیب انجام آنها را برای خودم معین می کردم و بعد اقدام به عملی کردن برنامه می کردم ... مریض ما حدود سه روزی در بیمارستان بود ... در هر سه روز و در ساعات ملاقات خانواده و افراد آشنا به ملاقات مریض ما آمده بودند و میوه و نوشیدنی و خوراکی هایی که برای مریض آورده بودند حجم زیادی پیدا کرده بود، باضافه اینکه مقداری هم اثاثیه شخصی در این سه روز جمع شده بود که اندازه باری که باید از بیمارستان خارج می شد را واقعا زیاد کرده بود ... خب! یکی از کارها بیرون بردن این خوراکی ها و اثاثیه بود و این کار باید سوا از بیرون بردن مریض انجام می شد... کار دیگر پیدا کردن یک ویلچر برای بیرون بردن مریض از بخش بود ... کار دیگر گرفتن یک سواری کرایه و آماده نگهداشتن آن برای سوار کردن بلادرنگ بیمار بود ... حالا باید بر اساس مهم ترین موضوع و بر اساس حساسیت پرستاران بخش که باید سر ساعت اتاق را تخلیه می کردیم برنامه تقدم و تاخر کارها را طرحریزی می کردم ... طبیعی بود که به دلیل تامین آسایش بیمار نمی شد انتقال بیمار به حیاط اولین فقره کار در میان این کارها باشد و طبعا نمی شد از او برای پوشیدن لباس توقع شتاب داشت و باید زمانی مبسوط و آرام برای این کار به او داده می شد و این زمان زمان مناسبی بود برای انجام موازی کارهای دیگر مثل خارج کردن وسائل از اتاق و بعد گرفتن یک ماشین سواری کرایه ... مثلا باید ابتدا سواری کرایه آماده و مهیا می شد و بعد وسائل و بعد مریض به داخل آن انتقال می یافت ... خب ! اولین کار گرفتن یک ماشین است ... می دانستم که داخل خود بیمارستان یک دفتر کرایه ماشین است ... چه خوب ! می شود یکی از آنها را از همین حالا در اختیار داشت و از راننده اش خواست تا دم در خروجی ساختمان بیمارستان بیاید که بیمار بلافاصله بعد از خروج از ساختمان سوار خودرو شود ... اما قبل از این که از طبقه سوم برای گرفتن یک سواری به حیاط بیمارستان بروم بخشی از بار بیمار را جمع کردم تا در این نوبت از رفت به سوی دفتر سواری کرایه، کار نقل و انتقال بخشی از وسائل بیمار را هم موازیا انجام دهم... یک کیسه بزرگ پلاستیکی زرد رنگ که حاوی میوه ها و نوشیدنی ها و دیگر خوراکی ها و یکی از دسته های گل بود را به دست گرفته و با عجله و بدون انتظار برای رسیدن آسانسوری که تعدادی روبروی آن منتظر بودند راهی پله ها شدم و از ساختمان خارج شده و به سمت دفتر کرایه ماشین رفتم ... وقتی به دفتر کرایه ماشین رسیدم تعداد حدود ده یازده راننده را دیدم که با ورود من توجه بیشترشان به من جلب شد و خنده بر لب خیره به دسته گلی شدند که در دست من بود و نفس نفس زدن مرا تماشا می کردند ... رویم را به سوی کسی کردم که پشت میز بود و گفتم : آقا من یه ماشین می خواهم ... با شنیدن این جمله از من راننده ها حالشان عوض شد و خنده هایشان به خونسردی بدل شد و حالا این بار بی لبخند و خونسرد مرا نگاه می کردند ... خونسردی شان به گمانم نوعی دعوت من به خونسردی بود، طوری که انگار داشتند قانون انجام کارها بر اساس آرامش را به من یادآور می شدند ... مردی که پشت میز بود از من مسیر خواست. نحوه سوال کردنش فقط برای دانستن مقصد نبود و نوعی سوال را پرسید که انگار احتمال داشت مسیر مرا به دلیلی نپسندد و برای آن مسیر ماشینی نداشته باشد ... با احتیاطی که نوعی اعلام رعایت و پذیرش قواعد آنان بود مسیرم را گفتم ... حدس می زدم با توجه به فعل و انفعالاتی که در رفتار این گروه از راننده ها دیده ام  باید اوضاع لغزنده و پیچیده ای برای گرفتن یک ماشین داشته باشم ... تجربه برخورد با گروه هایی که اسم آنان را "گروه های همکار منتظر" می گذارم را را پیشتر از این داشتم و می دانستم خرید خدمات از این افراد به شدت می تواند تابع حس و حال و تاثیری باشد که این جمع در لحظه قبل از رسیدن تو روی هم داشته اند و یا شدیدا تابع احساسات ناشی از اولین لحظه برخورد تو با خودشان باشند ... مثلا اگر ثانیه ای قبل افراد در حال فخر فروشی به هم بوده اند طبیعتا کیفیت برخورد یک گروه همکار منتظر با جمله  : "آقا من یه ماشین می خوام"  با کیفیت برخورد یک فرد تنها و منتظر کاملا متفاوت است ... فرد تنها و منتظر ممکن است به راحتی آمرانه گی مستتر در جمله "آقا من یه ماشین می خوام"   را بپذیرد اما گروه همکاران منتظر به دلیل پرسونایی که پیش یکدیگر دارند برخوردشان با این جمله به شدت گوناگون است ... در این لحظه با خودم مرور کردم شاید سلام و تعارف کردن می توانست رفتار این گروه را  بیشتر و سودمند تر از جمله "آقا من یه ماشین می خوام"  تحت تاثیر خود قرار دهد و حال جدید را برای آنان و مطلوب تری را برای من ایجاد کند ... شاید بهتر بود که به جای جمله "آقا من یه ماشین می خوام"  رو به همه  کرده و سلامی به جمع می کردم و بعد شروع به احوالپرسی با مرد پشت میز می کردم و بعد با جملات و لحنی دیگر از او تقاضای یک ماشین می کردم ... یعنی باید طوری جملاتم را تنظیم می کردم که هم احساس شان را جهت داده باشم و هم باعث تکدرشان نشده باشم و هم باعث خروجشان از حال قبلی شده باشم ... اما باز هم مطمئن نبودم تمام این ملاحظات می توانست رفتار آنها را به درستی سامان دهد چرا که من در محاسباتم نقش کیسه بزرگ زرد رنگ و دسته گل نیمه پلاسیده و حال نفس نفس زنان خودم  و میزان پایداری آنان در حال قبلی شان را نکرده بودم و شاید ترکیب گل پلاسیده و کیسه زرد و نفس نفس زدن و تعارف و سلام و دیگر تنظیمات باعث می شد که رفتار خارق العاده و عجیب تری از آنها سر بزند ... بعد از این فکرها آخرین جمله خودم به مرد را وقتی به خاطر آوردم که او گفت "ماشین برای آن مسیر دارد" ... آسوده شدم و بارم را در دستم محکم کردم و بالا آوردم و گفتم ماشین کجاست ... او باز به آسودگی گفت گفت : مریضت کجاست ... گفتم : مریضم بالاست اما فعلا می خواهم ماشین را بگیرم و بارهایم را درون آن بگذارم ... گفت : بارهایت را همین جا بگذار و برو مریضت را بیاور ... گفتم می خواهم از حالا بارم را توی ماشین بگذارم و می خواهم که ماشین از حالا و همراه خودم به مقابل در خروجی ساختمان بیمارستان بیاید ... او باز گفت : بارت را بگذار همین جا و مریضت را بیاور به لابی و زنگ بزن به شماره داخلی ما... ما همانموقع ماشین را می فرستیم ... دلسوزی اغراق شده اش در مشورت دادن به من مثل یک جور ایجاد اجبار برای من  بودم ... انگار گرفتن ماشین در گرو پذیرفتن حرفش بود ... راننده های دیگر در این مرحله مرا نگاه کردند و خندیدند انگار راجع به دلایل و انگیزه های اصرار و اجبار مرد پشت میز چیزی می دانستند و از چیزی اطلاع داشتند که من از آن بی اطلاع بودم ... یکی از آنها که نمی خندید گفت می خواهد پول اضافه توقف ندهی ... گفتم اشکالی ندارد پول توقف ماشین را هم می دهم ... حالا خنده همه بند آمد و باز خونسرد شدند ... مرد پشت میز باز گفت : بارت را بگذار و برو مریضت را بیاور توی لابی ... سر در نمی آوردم چرا درخواست مرا نمی پذیرفت و اصرار داشت من با شیوه ای که او برایم تجویز می کند باید عمل کنم ... دسته گل و کیسه پلاستیکی زرد را گذاشتم روی یک صندلی و گذاشتن دسته گل و کیسه زرد بار روی صندلی همزمان شد با خندیدن تک و توکی از افراد توی دفتر .. به همه آنهایی که خندیده بودند با رنجیده گی نگاه کردم و ثانیه ای قبل از اینکه از دفتر بیرون بروم مرد پشت میز هم با خنده گفت : برو دیگه ... برو ...برو مریضتو بیار ... و باز هم همان چند تا خندیدند ... عصبانی و با حالتی مانند فرار از دفتر بیرون رفتم و به هنگام خروج اوضاع اتاقکی که پر بود از ویلچرهای آماده برای حمل و نقل بیماران تازه و یا ترخیصی را برانداز کردم ... در تمام طول مسیر تا طبقه سوم سعی می کردم خودخوری  و خشمم را با یادآوری نیاز فعلی ام به این ماشین تعدیل کنم و برای پیشگیری از برخورد ناراحت کننده آتی، بررسی کنم که برخورد راننده های توی دفتر کرایه ماشین در مرحله بعدی من که بردن یک کیسه بزرگ زرد رنگ دیگر است چه خواهد بود ... لابد آنها توقع داشتند که من این بار مریضم را به لابی بیاورم اما من می خواستم بر خلاف تصور آنها  یک کیسه بزرگ زرد پلاستیکی دیگر را پایین بیاورم و این مرا نگران می کرد، حدس می زدم آنها با دیدن من و کیسه ای دیگر دوباره می خندند و این احتمالی بود که باید یا از رخ دادن آن جلوگیری می کردم و یا عکس العملی از پیش آماده برای خودم طراحی کنم که منجر به انتقال بدون تنش بیمار به خانه شود، طبیعتا معروف ترین و اولین راه چاره من صبر و ندیده گرفتن خنده های مجدد آنها بود و برخورد خاص دیگری که کمی هم باعث درنگ آنان در رفتارشان شود به ذهنم نرسید ... این بار را هم از پله ها بالا رفتم و می دانستم که اگر مورد مطالعه  خستگی سنجی  قرار بگیرم نقش پله ها و خنده های راننده ها در کاهش سطح کنترل رفتارم کاملا موثر فرض خواهد  شد... بالا رسیدم و بخاطر مریض جدیدی که به اتاق مریض من آمده بود و باید تزریق سرم را انجام می داد و بستری می شد بیرون اتاق منتظر ماندم ... وقتی داخل شدم مریض من آماده بود و نشسته و منتظر بود که من با ویلچر برسم و قدری از انتظاری که می کشیدابراز  ناراحتی می کرد ... به او توضیح دادم به دلیل اینکه یکبار دیگر باید به پایین بروم و دوباره برای بردن او بر گردم آوردن ویلچر را برای نوبت بعد گذاشتم ... پرستاری که در اتاق بود با شنیدن توضیحاتم به مریض بدون اینکه نگاهی به من کند در تک جمله ای خطاب به من گفت : فقط زود ... باز هم با حالت فرار از اتاق خارج شدم ... می دانستم که در صورت توقف احتمال شلیک جمله ای دیگر از پرستار وجود دارد و تصور اصابت این صدمه مرا ترسان کرد و از اتاق بیرون راند ... باز به سمت پله ها رفتم ... آسانسور باز خیال همکاری نداشت و چندتایی آدم با بی تابی مرتب دکمه های آن را فشار می دادند ... در مسیر به خودم بد و بیراه می گفتم و خودم را محق اینهمه دردسر می دانستم چرا که از روی بی حوصله گی برای میزان کردن زمان افراد ماشین دار خانواده  کل ماجرای انتقال مریض به خانه را خودم گردن گرفته بودم ... دست کم اگر همسرم و یا پسر برادرم را به عنوان خدمه این نقل و انتقال پیش خودم نگه داشته بودم وضع دیگری داشتم ... اما مشکل اصلی من هماهنگ کردن دو نیرویی بود که به هیچ وجه حاضر به پذیرش هیچ اتوریته ای نبودند و بیشتر از اینکه تحت فرمان باشند خودشان می خواستند سازماندهی و اداره امور را به عهده بگیرند و به عقیده من تفویض سرپرستی گروه انتقال مریض به بیرون بیمارستان به آنان که بعدا حاضر به هیچ نوع پاسخگویی نیستند قطعا جز تنش و صدمه هم در لحظه انجام کار و هم در آینده چیزی نخواهد داشت ... چیزی که به ذهن آنها می رسید احتمالا این بود که دور از چشم مریض تمام خوراکی ها را به دیگران ببخشیم که این کار آنها هیچ انگیزه ای جز خلاص کردن خودشان از شر بار نداشت و پیامد آن اعتراض بعدی خود مریض بود ... سرازیری پله ها باعث گرمای من شده و وقتی دوباره بیرون از ساختمان آمدم خنکی باران ریزی که در این فاصله شروع شده بود برایم لذت بخش و تمام کننده همه فکرهای نامرتبی بود که از سرم می گذشت اما عمر لذت از خنکا پایدار نبود  چون نزدیک شدن به دفتر کرایه ماشین نگران کننده بود و نگرانی برشی جدی بر جریان لذت بردن از خنکا زد... حالا فکر می کردم اگر این بار هم متصدی دفتر کرایه ماشین از حالا ماشینی که مرا می برد را معین نکند باز هم باید  کیسه ام را روی صندلی دفتر آنها بگذارم و بار بعد که با مریض بر می گردم به دلیل اینکه راننده ماشین خود را موظف نمی داند کیسه های مرا در صندوق عقب بگذارد اختلالی جدی در آمدن ماشین به دم در ساختمان ایجاد خواهد شد ... برای همین باید این بار هم خیلی جدی بر روی اینکه ماشینی از حالا در اختیارم قرار دهند و بدون هیچ بحثی پول توقف آن را بگیرند تاکید می کردم ... به دفتر کرایه ماشین رسیدم ... کیسه دوم را راننده ها در دستم دیدند ... تقریبا همه شان متبسم شدند اما به دلیل اینکه من بلافاصله گفتم که : آقا لطفا همین الان یه ماشین به من بدید ... همه ساکت شدند ... مرد پشت میز گفت : ... چقدر بارت زیاده چند هفته اینجا بودین ... و بعد همه به راحتی خندیدند ... حرف او جواز خنده آنها را صادر کرده بود و این رسما یک شوخی جسورانه بود ... نگاهشان کردم ... بهتر دیدم توضیح دهم ... گفتم بار بعد با مریضم بر می گردم و می خواهم ماشین به محض رسیدن من و مریض به دم ساختمان آنجا باشد ... یکی از راننده ها گفت : آقای محترم اوندفه م عرض کردیم شما رسیدی لابی زنگ بزن ... گفتم : من می خواهم از حالا خودم بار خودمو بذارم توی ماشین ...و تاکید کردم که : خودم می خواهم بذارم توی ماشین ... مرد مدیر، راننده ها را نگاه کرد و کمی مکث کرد و گفت : اینقدر عجول نباش ... فهمیدم که منظورم را نفهمیده ... من تاکید کرده بودم که خودم می خواهم بارم را توی ماشین بگذارم اما او احتمالا گمان کرده بود که من می گویم : بار خودم را می خواهم توی ماشین بگذارم ... یعنی در اصل او نفهمیده بود که من به کمک آنها امیدی برای انتقال بارهای خودم به داخل ماشین ندارم ... او فقط فهم کرده بود من برای انتقال بارم به داخل ماشین عجله دارم و متوجه نامیدی من از لطف و کرم آنها نشده بود ... البته به نوعی قسر در رفته بودم ... چون اگر به صورت واضح و علنی به آنها می گفتم که به مدد آنها امیدی ندارم و نمی توانم روی همکاری شان حساب کنم احتمالا از اینکه سمت پهلوانی و مددرسان شخصیتشان زیر سئوال رفته  سخت می رنجیدند و کار مناقشه در رابطه پیچیده تر می شد و ممکن بود کل پروژه ماشین گرفتن کان لم یکن شود و این واقعا برایم یک فاجعه بود ... به نظرم رسید که باید خواهش کنم ... این جور مواقع ممکن است خواهش مانند اسیدی بر همه احوالات پیچیده عمل می کند ... اما خب نمی شد خواهشی که می کنم مماس با مفهوم التماس باشد ... احتمال داشت اندکی افزایش اندازه در اجرای خواهش باز باعث شود که آنها واقعا فکر کنند من از آنها بجای کرایه کردن ماشین توقع استمداد دارم و ممکن بود این فکر به سرشان بزند که شاید نهایتا از آنها تخفیف هم بخواهم و مرا در گروه مشتری هایی قرار دهند که برای پول گرفتن از آنان باید دردسر بکشند  ... در حالتی که تحت تاثیر کل این احوالات بودم چشمم را بستم و با فشار خونی که کمی افتاده بود کاملا ناخودآگاه گفتم : آقا جون من عجله دارم و باید عجله کنم و  با همان چشم بسته و دست بر دیوار تکیه داده و تاکید کردم : عوض اینکه به آدم دسته جمعی بخندین حرف آدمو گوش کنین ... وقتی یکی ماشین می خواد اینهمه سوال نکنید و یه ماشین بدین بهش که بره ...اگر هم پول توقف می گیرین بگیرین خوب می کنین که میگیرین " حتما شما هم تایید می کنید که قدری ریسک کرده بودم ... حرفم درونمایه ای از اعتراض داشت و این اعتراض من ممکن بود آنها را برافروخته کند ... نگرانی ام به خاطر تنهایی مریضم در بخش و  احتمال ملامت شدنش توسط آن پرستار  و بدبینی به همکاری کردن راننده ها ترکیبی عجیب و داغ در ذهنم ایجاد کرده بود که باعث شد باز از اتاقک فرار کنم و دو سه باری بگویم : باشه باشه باشه... بی اختیار و دوباره با سرعت و با ناراحتی از دفتر کرایه ماشین خارج شدم و به سرعت به سمت ساختمان دویدم ... در مسیر و حین دویدن داشتم برای خودم تحلیل می کردم احتمالا چون دیگران برای پرداخت پول توقف ماشین دبه در آورده اند آنها نسبت به این موضوع احتیاط می کنند اما نمی فهمیدم که چرا جمله واضح من در این باره که پول توقف را هم می دهند آنان را راغب به در اختیار قرار دادن یک ماشین نمی کند ... پیش خودم فکر کردم که شاید آنها از اینکه مدام یادآوری کرده ام که پول توقف را پرداخت می کنم دچار این شبهه شده اند که من می خواهم با پول آنها را بخرم و اسم بردن از پول آنها را رنجانده است ... بعد از این مرحله داشتم به این نتیجه می رسیدم این مناقشه هم از همان مناقشات ناشی از عدم درک دقیق ماهیت مشاغل خدماتی و نهایتا عدم باور به ارزشمند بودن نفس کار است . داشتم به این نتیجه می رسیدم احتمالا آنها برای اینکه من گمان نکنم آنها خدمه ام هستند همکاری اشان با من را باید حتما آغشته به شرایط پیچیده  کنند و من حتما باید مدت مفصلی معطل انها شوم تا خوب قدر آنها را بفهمم ... در لابلای این تحلیل ها ناگهان بخاطر آوردم که برداشتن ویلچر را فراموش کرده ام ... باید دوباره بر می گشتم به سمت دفتر کرایه ماشین و از اتاقک کناری این دفتر ویلچر بر می داشتم و احتمالا آنها بازگشت مرا دیدند ... ویلچر را برداشتم و با سرعت به سمت ساختمان رفتم ... این بار نمی توانستم با ویلچر از پله ها بالا بروم ... باید انتظار آسانسور را می کشیدم و این انتظار حدود شش دقیقه ای طول کشید و در این مدت تمام سعی ام را کردم که خودم را قانع کنم که داشتن یک ماشین با پلاک زوج ابدا کمکی به اینکه این اتفاقات نیفتد نمیکند و حتی داشتن هلی کوپتر شخصی هم می تواند دشواریهایی از این دست را فراهم آورد و لابد در آن صورت باید اعصابم از دست رفتارهای خلبان هلی کوپتر خرد می شد ... با آسانسور به طبقه سوم رفتم وارد اتاق شدم و مریضم را با تانی و احتیاط روی ویلچر نشاندم و او را از اتاق خارج کردم ... به کنار آسانسور رسیدم ... دکمه های آسانسور را فشار می دادم اما فایده ای نداشت ... از نگهبان بخش چاره جویی کردم و او گفت باید سوار آسانسور مخصوص حمل بیمار شوی و این به یک تماس تلفنی احتیاج دارد و بعد خودش با تلفن دم دستش شماره ای چهار رقمی را گرفت و گفت : بیماربر رو بفرست سوم ... به سمت آسانسور مخصوص حمل بیمار رفتم و همراه مریضم روبروی در آسانسور ایستادم اما خبری نشد ... مریض را مقابل آسانسور تنها گذاشتم و دوباره سراغ نگهبان رفتم اما او نبود و خودم تلفن را برداشتم و همان شماره را که نگهبان گرفت را گرفتم و به مردی که گوشی را برداشته بود با لحنی شبیه لحن نگهبان – همانگونه آمرانه و بی محافظه کاری – گفتم : بیماربرو بفرست سوم دیگه ... و بعد قطع کردم و دویدم به سمت آسانسور و چند لحظه بعد آسانسور آمد و با بیمار و با چند نفر دیگر که منتظر آسانسور بغلی بودند وارد آسانسور مخصوص حمل بیمار شدیم و به طبقه اول رسیدیم ... به طبقه اول که رسیدم بیمار را در لابی گذاشتم و از مرد متصدی اطلاعات خواستم که شماره تلفن دفتر کرایه ماشین را بگیرد اما خودم حرفم را پس گرفتم ... امیدوار نبودم که راننده های توی دفتر حتما کیسه های مرا توی ماشین بگذارند و بعد به مقابل ساختمان بیایند حتی آنچنان بدبین بودم که گمان می کردم شاید اصلا برایم ماشین نفرستند ... برای همین بیمارم در لابی روی ویلچر گذاشتم و خودم به سمت دفتر کرایه ماشین دویدم تا حضوری ماشین را بگیرم و بارهایم را داخل ماشین بگذارم و خودم ماشین را تا دم در ساختمان بیاورم ... به دفتر کرایه رسیدم ... تعدادی از راننده ها نبودند و مرد پشت میز رفته بود ... کیسه هایم آنجا بود ... گفتم یک ماشین می خواهم مریض دم ساختمان است ... راننده ها با خونسردی نگاهم کردند ودر خودشان خم شدند ... یکی از مردهایی که از بقیه مسن تر بود گفت کدام سمت می روی ؟ ... با تردید مسیرم را گفتم ... در وضعیت نسبتا دردناک و ترسناکی یک یک راننده ها با رفتاری شبیه کارگران معترض و مایل به اعتصاب گفتند که به آن مسیر نمی روند و بعضی ها هم سکوت کردند ... بهتم زده بود ... یعنی آنها به دلیل مناقشات پیش آمده می خواستند به من ماشین ندهند ؟ ... تقریبا تمام راننده ها یکی یکبار گفتند که مسیر من به کارشان نمی خورد ... اوضاع خیلی خراب نبود و می شد نهایتا از بیرون بیمارستان یک سواری دربست گرفت اما فکر اینکه رانندگان یک آژانس از روی لجبازی  به آدمی که دقیق نمی دانند چه خبطی از او سر زده ماشین ندهند برایم فکر نگران کننده ای بود که مثل قصه ای با یک پایان به شدت تلخ می نمود ... همه را هاج واج نگاه کردم ... مرد مسنی که از من مسیرم را پرسیده بود گفت : خودم می برمت ... خیالم راحت شد ... سریع پرسیدم ماشین شما کجاست ... ماشینی را نشان داد ... بارهایم را بردم و در صندوق عقب آن ماشینی که در جهت دستش بود گذاشتم ... دیدم که یکی از همان راننده ها آمد جلو و گفت اون یکی ماشین ... در صندوق عقب او را باز کردم تا کیسه هایم را بیرون بیاورم ... کیسه هایم را برداشتم ... صاحب ماشین با اخم گفت : کف کیسه هات خیس بود ؟ ... فهمیدم کاملا دلخور است و شکایتش از این است که من به راحتی به ماشینش دست زده ام و حتی در صندوق عقب آن را باز هم کرده ام و خوب می دانستم او بخاطر مشاجراتی که پیش آمده قصد ایرادجویی و سخت گیری دارد... گفتم کف ماشینت خیس شده ؟ خیس که نشده ؟ ... در صندوق را بست و محلم نگذاشت ... دوباره پرسیدم خیس شده ... گفت : نه نشده ... و دور شد ... بارها را بردم و در ماشین اصلی گذاشتم و سوار ماشین شدیم و رفتم مریض را برداشتم و سوار ماشین کردم و تا دم زنجیر با ویلچر خالی پیاده آمدم و ویلچر را توی اتاق ویلچرها گذاشتم و سوار ماشین شدم و از زنجیر گذشتیم و به سمت خانه راه افتادیم و هم من و هم مریض در ماشین خوابیدیم و تاجایی که راننده بیدارم کرد و از من نشانی دقیق تری خواست بیدار نشدم .

/ 0 نظر / 2 بازدید