نقش منفی

 

باید دقت کنیم و بدانیم که به هنگام تلفظ ترکیب "نقش منفی" حرف شین ساکن است اما در ترکیب "نقش مثبت" وقتی احساس تلفظ صحیح ترکیب به ما دست می دهد که شین را کسره دار ادا کنیم.

درباره نقش منفی بعدا بیشتر صحبت خواهیم کرد.

/ 0 نظر / 7 بازدید