» عمق دادن چیز دیگریست :: ۱٥ تیر ۱۳٩٦
» سر و کار :: ٢٠ اردیبهشت ۱۳٩٤
» تمهیدات مرتبط با تنظیمات مبحث منظور :: ۳ آذر ۱۳٩۳
» رمز : نام خانوادگی یکی از دو کاراکترهای قصه دست و کاسه :: ٢۱ امرداد ۱۳٩۳
» ۸ اردیبهشت ۱۳٩۳ :: ۸ اردیبهشت ۱۳٩۳
» جلسه بیست و سوم :: ٢٥ فروردین ۱۳٩۳
» جلسه بیستم :: ۱۱ اسفند ۱۳٩٢
» قول و فعل :: ٦ بهمن ۱۳٩٢
» کسب و نصب - شخصیت شناسی :: ٢٤ دی ۱۳٩٢
» دردتان بخورد توی سرم :: ٢٧ آذر ۱۳٩٢
» کلاس بعد از ظهر جلسه سیزدهم :: ٧ آبان ۱۳٩٢
» افزایش معنی :: ۱٢ مهر ۱۳٩٢
» کلاس صبح :: ۱٠ شهریور ۱۳٩٢
» اسباب سازی :: ۱٤ امرداد ۱۳٩٢
» می خوام تماشاچی بگه ... :: ٢٦ تیر ۱۳٩٢
» ٢٦ تیر ۱۳٩٢ :: ٢٦ تیر ۱۳٩٢
» تست تمرکز :: ۱٦ آبان ۱۳٩۱
» قطعه سزای عمل :: ۱٦ خرداد ۱۳٩٢
» هر کی ده بار اینو ارسال کنه عکس کسی که عاشقشه رو نشونش میده :: ٤ خرداد ۱۳٩٢
» پیکر بندی :: ٤ خرداد ۱۳٩٢
» بسط داستان 3 (مستند داستانی) :: ۳ خرداد ۱۳٩٢
» بسط داستان 2 :: ۳ خرداد ۱۳٩٢
» بسط داستان 1 :: ۳ خرداد ۱۳٩٢
» زرنگ بازی :: ٢٥ اردیبهشت ۱۳٩٢
» "دلیل" دلیل "حق" نیست. :: ۱۱ اردیبهشت ۱۳٩٢
» پاسخی از طریق همین وبلاگ :: ۸ اردیبهشت ۱۳٩٢
» تست شخصیت :: ٢٦ فروردین ۱۳٩٢
» راس می گه. :: ٢٤ فروردین ۱۳٩٢
» ینی منظور میخاسسم بگم که ... :: ٢۳ فروردین ۱۳٩٢
» نوعی از روایت با یک نام محلی :: ۱۸ فروردین ۱۳٩٢
» دانه ی معنی :: ۱۱ فروردین ۱۳٩٢
» نوک قله تیز یا تخت نوک قله است. نوک قله نوک قله است به این دلیل که نوک قله است. :: ٩ فروردین ۱۳٩٢
» برخی عقیده دارند نوشتن سخت ترین کار دنیاست. من با ایشان موافقم. :: ٧ فروردین ۱۳٩٢
» نقش منفی :: ٦ فروردین ۱۳٩٢
» محمدطاهر در حال اظهار نظر ( مثلا درباره اقتصاد سینما و یا قواعد ژانر و ... ) :: ٤ فروردین ۱۳٩٢
» لطفا بیشتر توضیح دهید ( خرده فرهنگ کلاس فیلمنامه ) :: ٤ فروردین ۱۳٩٢
» قطعه ی - سزای عمل - از موسیقی و آواز سریال وضعیت سفید :: ٢٧ اسفند ۱۳٩۱
» نغز ارزان و شبه فرمول های عزیز :: ٢٧ اسفند ۱۳٩۱
» نفس از دقت فکرم هجوم شعله شد بیدل :: ٢٦ اسفند ۱۳٩۱
» شخصیت پردازی ( بارم سه نمره ) :: ٢٤ اسفند ۱۳٩۱
» واکنش محمدطاهر به یک فیلمی که قصه ندارد :: ٢۱ اسفند ۱۳٩۱
» تا دل شب سخن از سلسله ی موی تو بود :: ٢۱ اسفند ۱۳٩۱
» عجب تصویر واضحی ! :: ۱٩ اسفند ۱۳٩۱
» خرده فرهنگ کلاس های آموزش فیلمنامه :: ۱٩ اسفند ۱۳٩۱
» بارم : یک و نیم نمره :: ۱٩ اسفند ۱۳٩۱
» تست بینایی :: ۱٧ اسفند ۱۳٩۱
» در همشهری ماه کار شد :: ۱٤ اسفند ۱۳٩۱
» مخلص همگی بخاطر لطفی که به سر به مهر دارین :: ٢٠ بهمن ۱۳٩۱
» پسرم محمدطاهر :: ۱۳ بهمن ۱۳٩۱
» وفا و عهد نکو باشد ار بیاموزی :: ۱۳ بهمن ۱۳٩۱
» صرف فعل خوردن در ساعتی که گذشت :: ۱٦ آبان ۱۳٩۱
» فصل گفتگوی دو صاحب نظر در پس زمینه ی صحنه ای :: ۸ آبان ۱۳٩۱
» ۱ آبان ۱۳٩۱ :: ۱ آبان ۱۳٩۱
» در لایی قاب کوچک جام جم کار شد :: ٢٤ مهر ۱۳٩۱
» رمز مطلب: عبارت "مغالطه" با حروف فارسی و کیبورد انگلیسی :: ۳۱ شهریور ۱۳٩۱
» رویارویی(یا روبرویی) یکی از مقبول ترین رخدادهای شایع در فیلمنامه نویسی است :: ۳۱ شهریور ۱۳٩۱
» در پنجره کار شد :: ٢٠ شهریور ۱۳٩۱
» ٢٥ امرداد ۱۳٩۱ :: ٢٥ امرداد ۱۳٩۱
» ٢٢ امرداد ۱۳٩۱ :: ٢٢ امرداد ۱۳٩۱
» برای چلچراغ وسط مردادماه به بهانه تولد آلفرد هیچکاک :: ۱٩ امرداد ۱۳٩۱
» تست استرس و نگرانی :: ۱٤ تیر ۱۳٩۱
» ۳۱ خرداد ۱۳٩۱ :: ۳۱ خرداد ۱۳٩۱
» مطلبی به عنوان پیشنهاد فیلم برای چلچراغ :: ٢٦ خرداد ۱۳٩۱
» در جام جم کار شد ... در شهریور ماه ... :: ۱٧ خرداد ۱۳٩۱
» به گمانم در شماره تیرماه مجله 24 در پرونده فیلم محمدرسوال ا... کار شود :: ۱٤ خرداد ۱۳٩۱
» اختیارات شاعری :: ۱٤ خرداد ۱۳٩۱
» برای همشهری داستان تیر ماه نود و یک :: ۱۳ خرداد ۱۳٩۱
» ۱٢ خرداد ۱۳٩۱ :: ۱٢ خرداد ۱۳٩۱
» برای بولتن اولین جشنواره فیلم های ویدیویی :: ۱٢ خرداد ۱۳٩۱
» گفتگو در چند لایه :: ۱۱ خرداد ۱۳٩۱
» پنجره ... نیمه خرداد 1391 :: ۱۱ خرداد ۱۳٩۱
» گزارش نویسی ... تحلیل شخصیت :: ۱٠ خرداد ۱۳٩۱
» استخراج و عیار :: ٤ خرداد ۱۳٩۱
» ٤ خرداد ۱۳٩۱ :: ٤ خرداد ۱۳٩۱
» خرده فرهنگ جلسه نقد و بررسی :: ٢٩ اردیبهشت ۱۳٩۱
» ٢٩ اردیبهشت ۱۳٩۱ :: ٢٩ اردیبهشت ۱۳٩۱
» غیر زانو نیست سامانی سر شوریده را :: ٢٩ اردیبهشت ۱۳٩۱
» واژه "سوژه" را معنی کنید :: ٢۸ اردیبهشت ۱۳٩۱
» که ظاهرت دژم و باطنت نژند مباد :: ٢٧ اردیبهشت ۱۳٩۱
» الفت عناصر :: ٢٦ اردیبهشت ۱۳٩۱
» تمرین کارگاه افلاک :: ۱٤ اردیبهشت ۱۳٩۱
» ٩ اردیبهشت ۱۳٩۱ :: ٩ اردیبهشت ۱۳٩۱
» مطلب نوروز 1391 فیلمنگار :: ٢٢ فروردین ۱۳٩۱
» خالص و خالی :: ٢٢ فروردین ۱۳٩۱
» ۱٩ فروردین ۱۳٩۱ :: ۱٩ فروردین ۱۳٩۱
» هر چیز که خوار آید ... یک روز به کار آید :: ۱٧ فروردین ۱۳٩۱
» همشهری داستان/فروردین 1391 :: ۱٥ فروردین ۱۳٩۱
» سرمقاله اینجا شب نیست رادیو جوان 16/1/1391 :: ۱٥ فروردین ۱۳٩۱
» مدیریت تعارض :: ۱٢ فروردین ۱۳٩۱
» ٧ فروردین ۱۳٩۱ :: ٧ فروردین ۱۳٩۱
» برای تماشا درباره یونس غزالی :: ۱٤ اسفند ۱۳٩٠
» درباره پاتوق در همشهری جوان بهمن یا اوایل اسفند نود :: ۱٤ اسفند ۱۳٩٠
» هشهری جوان در نزدیکای ایام نوروز و انتهای سال نود :: ۱٤ اسفند ۱۳٩٠
» از سری کژ و مژ ها :: ۱٤ اسفند ۱۳٩٠
» شاعر : خسرو فرشید ورد :: ٢ اسفند ۱۳٩٠
» مطلب مفیدی از آقای محمد تهامی نژاد :: ۱ اسفند ۱۳٩٠
» ٢٤ بهمن ۱۳٩٠ :: ٢٤ بهمن ۱۳٩٠
» از سری کژ و مژ ها ( جدی / فیلم جدی / آدم جدی / و ... ) :: ۱ بهمن ۱۳٩٠
» پ ن پ :: ٢٥ دی ۱۳٩٠
» ٢٤ دی ۱۳٩٠ :: ٢٤ دی ۱۳٩٠
» سیاه و سفید :: ٢٤ دی ۱۳٩٠
» فرهنگ ادبیات فارسی - محمد شریفی :: ٢۳ دی ۱۳٩٠
» فیلم مردم پسند :: ٢٠ دی ۱۳٩٠
» درس / بازی . از تمرین های کلاس :: ۱٧ دی ۱۳٩٠
» اینترنت :: ۱٧ دی ۱۳٩٠
» برای تیتر باید فکری کرد :: ۱٧ دی ۱۳٩٠
» باید دلباخته تر نوشت ... :: ۱٧ دی ۱۳٩٠
» سینما زبان است و دستور زبان دارد و هرکشوری میتواند زبان سینمایی خودرا داشته باشد :: ۱٤ دی ۱۳٩٠
» شعر دینی شهری :: ۱۱ دی ۱۳٩٠
» لحن در فیلمنامه یکی از مباحث باز نشده ست که توافقی بر سر معنای آن وجود ندارد. :: ۱۱ دی ۱۳٩٠
» انواع فیلم :: ۸ دی ۱۳٩٠
» مطالعات دل ... مطالبات عقل :: ٦ دی ۱۳٩٠
» سروش ... تیپ و شخصیت :: ۱ دی ۱۳٩٠
» جستارهای کلاس فیلمنامه :: ٢۸ آذر ۱۳٩٠
» یک نامه نگار نصفه :: ٢۸ آذر ۱۳٩٠
» فیلمنگار :: ٢۸ آذر ۱۳٩٠
» بولتن جشنواره فیلم شهر :: ٢۸ آذر ۱۳٩٠
» نامه نگار :: ٢۸ آذر ۱۳٩٠
» نامه نگار :: ٢۸ آذر ۱۳٩٠
» احتمالا در پنجره کار شد :: ٢۸ آذر ۱۳٩٠
» در فرهیختگان :: ٢۸ آذر ۱۳٩٠
» جستارهای کلاس فیلمنامه :: ٢٧ آذر ۱۳٩٠
» همشهری ماه :: ٢٦ آذر ۱۳٩٠
» همشهری ماه :: ٢٦ آذر ۱۳٩٠
» خبرگزاری مهر :: ٢٦ آذر ۱۳٩٠
» ماهنامه فیلم :: ٢٦ آذر ۱۳٩٠
» فیلمنگار شماره 40 :: ٢٥ آذر ۱۳٩٠
» باز یک سروش دیگر :: ٢٤ آذر ۱۳٩٠
» سروش :: ٢٤ آذر ۱۳٩٠
» یک تاماس برای نامه نگار :: ٢٤ آذر ۱۳٩٠
» یک سروش دیگر :: ٢٤ آذر ۱۳٩٠
» یک سروش دیگر :: ٢٤ آذر ۱۳٩٠
» یکی دیگر از پی در پی های سروش :: ٢٤ آذر ۱۳٩٠
» یکی دیگر از پی در پی های سروش :: ٢٤ آذر ۱۳٩٠
» نامه نگار :: ٢٤ آذر ۱۳٩٠
» فیلمنگار :: ٢٤ آذر ۱۳٩٠
» همشهری جوان :: ٢۳ آذر ۱۳٩٠
» یک سال در کتاب جشنواره سینماحقیقت کار شد :: ٢۳ آذر ۱۳٩٠
» همشهری ماه :: ٢۳ آذر ۱۳٩٠
» صفحه ای به نام جسته گریخته ها در همشهری ماه :: ٢۳ آذر ۱۳٩٠
» درباره سینمای کودک ... برای یک خبرگزاری :: ٢۳ آذر ۱۳٩٠
» وطن امروز :: ٢۳ آذر ۱۳٩٠
» چلچراغ :: ٢۳ آذر ۱۳٩٠
» نامه نگار :: ٢۳ آذر ۱۳٩٠
» گمان کنم تهران امروز :: ٢۳ آذر ۱۳٩٠
» ماهنامه فیلم نگار شماره 43/ فروردین ماه هزاروسیصد و هشتاد و پنج :: ٢۳ آذر ۱۳٩٠
» برای مجله مثلث :: ٢٢ آذر ۱۳٩٠
» درباره آقای محمد تهامی نژاد در یک کتاب نکوداشت :: ٢٢ آذر ۱۳٩٠
» استخراج و عیار :: ٢٢ آذر ۱۳٩٠
» استخراج و عیار :: ٢٢ آذر ۱۳٩٠
» صفحه ای در فیلم نگار به نام استخراج و عیار :: ٢٢ آذر ۱۳٩٠
» یک نامه نگار دیگر :: ٢٢ آذر ۱۳٩٠
» دگر پیشنهادی :: ٢۱ آذر ۱۳٩٠
» یک نامه نگار :: ٢۱ آذر ۱۳٩٠
» پیشنهادی دگر :: ٢۱ آذر ۱۳٩٠
» پیشنهادی دیگر :: ٢۱ آذر ۱۳٩٠
» یک پیشنهاد دیگر :: ٢۱ آذر ۱۳٩٠
» یاز پیشنهادفیلم :: ٢۱ آذر ۱۳٩٠
» همون ستون پیشنهاد فیلم :: ٢۱ آذر ۱۳٩٠
» نامه نگار آبان هشتاد و هشت ... فیلم نگار :: ٢۱ آذر ۱۳٩٠
» برای ماهنامه فیلم که شماره ای مخصوص اقتصاد سینما بود :: ٢٠ آذر ۱۳٩٠
» برای مجله فیلم درباره بی پولی :: ٢٠ آذر ۱۳٩٠
» ستون پیشنهاد فیلم دریک هفته نامه :: ٢٠ آذر ۱۳٩٠
» در تهران امروز کار شد :: ٢٠ آذر ۱۳٩٠
» یادداشتی برای مجله هنرمند درباره بی پولی :: ٢٠ آذر ۱۳٩٠
» برای جهان سینما درباره بی پولی ( فعلا به ترتیب میل باکس ) :: ٢٠ آذر ۱۳٩٠
» برای مشق آفتاب درباره فیلم بی پولی :: ٢٠ آذر ۱۳٩٠
» فقط یادمه از اونی که براش مطلب رو فرستادم عذر خواستم که ببخشد 800 کلمه شد :: ٢٠ آذر ۱۳٩٠
» فیلمنگار :: ٢٠ آذر ۱۳٩٠
» یادم نیست کجا کار شد ... توی میل باکس بود :: ٢٠ آذر ۱۳٩٠
» یکی دیگر از مطالب پی در پی هفته نامه سروش :: ۱٩ آذر ۱۳٩٠
» یه سالی تو صفحه فیلم کوتاه فیلم نگار کار شد :: ۱٩ آذر ۱۳٩٠
» تو فیلمنگار کار شد . فقط یادم نیست کی ... همون موقع که همه لاست رو می دیدن :: ۱٩ آذر ۱۳٩٠
» اگه اشتباه نکنم تو چلچراغ کار شد :: ۱٩ آذر ۱۳٩٠
» دادم برا یه مجله که تازه می خواست راه بیفته. نفهمیدم راه افتاد یا نه :: ۱٩ آذر ۱۳٩٠
» یکسالی در جلسه مطبوعاتی فیلم می زاک بحث محث شد بعد اینو توی فرهنگ آشتی نوشتم :: ۱٩ آذر ۱۳٩٠
» این هم از سری همان مطالب بود که در سروش کار شد :: ۱٩ آذر ۱۳٩٠
» این مطلب نمی دانم کی بود - چند سال پیش - در هفته نامه سروش چاپ شد. :: ۱٦ آذر ۱۳٩٠
» حسن مقطع ... لطف آغاز :: ۱ آذر ۱۳٩٠
» ٢٢ مهر ۱۳٩٠ :: ٢٢ مهر ۱۳٩٠
» ٢۱ شهریور ۱۳٩٠ :: ٢۱ شهریور ۱۳٩٠
» ٢٩ اردیبهشت ۱۳٩٠ :: ٢٩ اردیبهشت ۱۳٩٠
» این وبلاگ به احترام "با حال بودن" به روز شد :: ۱۱ فروردین ۱۳٩٠
» اگر چهل ثانیه به این تصویر خیره شوید هیچ اتفاقی نمی افتد :: ٥ دی ۱۳۸٩
» شماره این صحنه عوض شده :: ۸ شهریور ۱۳۸٩
» سکانس 16 قسمت بیست و یک :: ٤ شهریور ۱۳۸٩
» 31و 35 قسمت سه :: ۳۱ امرداد ۱۳۸٩
» روز سوم ماه رمضان :: ٢۳ امرداد ۱۳۸٩
» ٧ امرداد ۱۳۸٩ :: ٧ امرداد ۱۳۸٩
» ٦ خرداد ۱۳۸۸ :: ٦ خرداد ۱۳۸۸